понеделник 15 април 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията, общинска собственост”
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-148/15.04.2019г.

Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-148/12.04.2019г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ VII-170, кв.14 по ПУП на с.Велиново, общ.Трън. От УПИ VII-170 се обособяват три самостоятелни УПИ VIII-170 с площ 712кв.м., УПИ XIX-170 с площ 342кв.м. и УПИ XX-170 с площ 389кв.м.
Изменението е направено по искане на Маргарита Георгиева Йонева.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър - Перник
О Б Я В Л Е Н И Е

В ДВ бр.31 от 12.04.2019г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:


12.04.2019
Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на гр.Трън, с.Видрар, с.Вукан, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Лева река, с.Мрамор, с.Студен извор, общ.Трън, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.05.2019г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, чрез община Трън.
Материалите са на разположение и в общината, ст.№18, техническа служба.

Обявление

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg