петък 12 април 2019
Заповед на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповед по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищeто на с. Глоговица, общ.Трън.

с. Глоговица
Покана за консултации по определяне съставите на СИК за изборите на 26.05.2018г
Покана
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-145/09.04.2019г.


Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-145/09.04.2019г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов ПИ№54 в кадастралния плана на с.Кожинци, общ.Трън. Изменението се прави по искане на Владимир Стратиев Стоянов.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-144/09.04.2019г.


Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-144/09.04.2019г. на кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ I-211, кв.21 по ПУП на с.Милославци, общ.Трън, като от индивидуално жилищно застрояване УПИ I-211 се отрежда «За параклис».
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg