петък 05 април 2019
Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
Община Трън Дирекция “УТОСИП“ уведомява заинтересованите, че е издадена заповед №РД-05-125/05.04.2019г. за изработване на проект за изменение на ЧИ ПУП-ПРЗ на УПИ I КВ.2 с.Мракетинци,Община Трън , като се обособяват УПИ I с отреждане “ За жилищно строителство“ и УПИ XIII с отреждане „За обществено обслужване и трафопост“.
Заинтересованите могат да се запознаят с предложението в отдел „УТ ОС“ към Общината на адрес гр.Трън пл.“Вл.Тричков“№1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ.
От Общината

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg