понеделник 18 март 2019
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 33 от заседание, проведено на 28.02.2019г, е приел нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.


Съобщение
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 34 от заседание, проведено на 28.02.2019г, е приел нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 35 от заседание, проведено на 28.02.2019г, е приел нова Наредба за управление на общинските пътища.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg