понеделник 18 февруари 2019
Анкета на Агенция по заетостта за потребностите от работна сила
Агенция по заетостта стартира първото за тази година анкетно проучване за потребностите на работодателите в България от кадри. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в онлайн анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Община Трън призовава работодателите на територията на област Перник да се включат в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. Анкетният формуляр може да попълните онлайн до 22 март 2019 г. на следния интернет адрес:

http://survey.az.government.bg/index.php/535847

Прессъобщение

Линк към анкетатаСъобщение от Общински съвет град Трън
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 5 от заседание, проведено на 31.01.2019г, е приел нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

СъобщениеСъобщение от Общински съвет гр. Трън
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 4 от заседание, проведено на 31.01.2019г, е приел нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън. Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg