Покана за Общо събрание на МИГ Трън Брезник Божурище
П О К А Н А
Сдружение “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРЪН-БРЕЗНИК-БОЖУРИЩЕ”, гр. Трън.

Управителният съвет на сдружение “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРЪН-БРЕЗНИК-БОЖУРИЩЕ” гр. Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 42 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 26.10.2020г. от 11.00 ч. в гр. Божурище, Големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ при следния дневен ред: 1.Вземане решение за кандидатстване с Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР) 2. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.43, ал.2 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
Покана

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg