Обявление с. Кожинци

О Б Я В Л Е Н И Е

№РД-05-85/20.04.2017г.

 Община Трън, отдел „УТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-85/17.03.2017г. на кмета но община Трън е одобрен проект за отразяване на пет нови поземлени имота с пл.№№43,44,45,46 и 47 в кв.1, с.Кожинци, общ.Трън. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

 

Назад