Напредък по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”

Напредък по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Прессъобщение

 

Назад