Обявление с Неделково

   Във връзка със заявления вх.№УТ3-04-3/21.11.2016г. и №3 02-498/08.09.2017г. от Евдокия Николова Димитрова, относно разглеждане на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имоти в местността „При гумно”,”Варина орница” и „Марина орница” с.Неделково,

 Ви уведомяваме, че:

 С Протокол I-2/10.03.2017г. е разгледан и приет помощен план за имоти в местността „При гумно” и ”Варина орница”, с.Неделково. С Протокол№ I-2/1/ от 13.09.2017г. е преразгледан и приет преработен помощен план за имот в местността „Марина орница”, с.Неделково.

Имотите са признати с право на възстановяване на наследниците на Неделко Симов Андонов с Решение №36545/08.12.1993г. на ОС „Земеделие”-Трън.

На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от съобщаването заинтересуваните лица могат да се запознаят с преписката и при несъгласие да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

Назад