Обявление с.Насалевци, община Трън

О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме ВИ, че със Заповед № РД-05-434 / 02.10.2017г. на кмета на община Трън е разрешено изменение на ПУП-План за регулация в следния обхват: изменение на УПИ II-210 и УПИ I-210 в кв. 32 по ПУП на с.Насалевци, община Трън. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в отдел „ Устройство на територията” в община Трън, адрес: гр. Трън, пл.”Вл.Тричков „ № 1, стая № 18. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление 2/10/2017

 

Назад