Публикация - 24/08/2017

Община Трън изпълнява договор BG05M9OP001-2.004-0065-С01 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Публикация

 

Назад