Търг с явно наддаване - 08/09/2017

Община Трън


Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-353 от 10.08.2017г. на Кмета на Община Трън,


І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот – общинска собственост, а именно:


Терен с площ от 30 кв.м., за поставяне на преместваем обект „Павилион за търговски дейности с прилежащ навес към него“, по реда на чл.56, ал.1 от ЗУТ по одобрена схема, находящ се в УПИ I - за озеленяване, кв.15 по рег. план на село Банкя, община Трън, за срок от 5 /пет/ години и начална тръжна цена в размер на 18,00 лв. /осемнадесет лева / на месечния наем.



ІІ. Търгът да се проведе на 08.09.2017г. от 10.00ч. в сградата на община Трън, пл. „Вл. Тричков” 1 , ет.1 в Заседателната зала .


ІII. Определеният депозит за участие в търга е в размер на две месечни вноски или 36,00лв. /тридесет и шест лева /, вносим на касата на общината в срок до 12,00ч. на 07.09.2017г. за първоначално обявената дата.


IV. Повторен търг да се проведе на 15.09.2017год. от 10,00ч. на същото място и при същите условия, като депозита за участие се внася до 12,00ч. на 14.09.2017г.


V.Необходими документи за участие в тръжната процедура:


Декларации по образец


Заявление по образец


Оригинал на документ за внесен депозит


Копие от документа за закупена тръжна документация


Документ за легитимация:


лична карта за физическо лице


разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.


Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.


VІ. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч. а на 07.09.2017г. до 12,00 ч. , за повторния търг всеки ден, а на 14.09.2017г. до 12,00ч.


VІІ. Заявления за участие в търга /по образец/ могат да се подават до 15,00 ч. на 07.09.2017 г. в деловодството на общинската администрация – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1, а за повторния търг до 15,00ч. на 14.09.2017г., ведно с приложенията към него, приложени в тръжната документация.


VIII . Допълнителна информация за търга може да се получи и на тел. 07731/9616 в.104, Общинска собственост.


 

Обява - търг с явно наддаване

 

Назад