Обявление №РД-05-107/31.03.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№РД-05-107/26.04.2017г.

 Община Трън, отдел „Устройство на територията и общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-107/31.03.2017г. на кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов поземлен имот №154 с площ от 782.00кв.м. в кадастралния план на с.Стрезимировци, общ.Трън.

 Новообразуваният имот е с граници: север – и изток ПИ№18, от запад-черен път и от юг ПИ№19. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Обявление

 

Назад