Обявления

12.05.2017
Виж документа...
28.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Бохова и с. Стайчовци   Заповед с. Бохова   Заповед с. Стайчовци  
27.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-107/26.04.2017г.  Община Трън, отдел „Устройство на територията и общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Запо...
26.04.2017
Обявление Обявление  
25.04.2017
Променени са условията и заповедта за провеждането на търга: Условия Заповед    Документация за участие
21.04.2017
 ВАЖНО!!! С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, ...
20.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-85/20.04.2017г.  Община Трън, отдел „УТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-85/17.03.2017г. на кмета но община Трън е од...
06.04.2017
Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год. на кмета на община Трън, относно сключване на договори за полски пътища за стопанската 2016/2017 година.  
29.03.2017
ПОКАНА от НЧ "Гюрга Пинджурова" гр. Трън   Обявление  
24.03.2017
Обявление Обявление заповед Реановци