Обявления

25.04.2017
Променени са условията и заповедта за провеждането на търга: Условия Заповед    Документация за участие
21.04.2017
 ВАЖНО!!! С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, ...
20.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-85/20.04.2017г.  Община Трън, отдел „УТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-85/17.03.2017г. на кмета но община Трън е од...
06.04.2017
Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год. на кмета на община Трън, относно сключване на договори за полски пътища за стопанската 2016/2017 година.  
29.03.2017
ПОКАНА от НЧ "Гюрга Пинджурова" гр. Трън   Обявление  
24.03.2017
Обявление Обявление заповед Реановци  
24.03.2017
Обявление Обявление заповед Ярловци  
22.03.2017
Обявление Обявление от 22.03.2017 г  
21.03.2017
Заповед обявление от 21.03.2017 г Обявление заповед от 21.03.2017 г  
21.03.2017
Актуализирани наредби - 2017   Изменение в Н А Р Е Д Б А за реда за придобаве, управление и разпореждане с общинско имуществото