Обявления

22.08.2017
ПОКАНА
14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...
10.08.2017
Община Трън Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-353 от 10.08.2017г. на Кмета на Община Трън, І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване...
10.08.2017
Писмо Басейнова Дирекция "Дунавски Регион" писмо  
09.08.2017
Община Трън получи с писмо 07-02-424 от 20.06.2017 г. на Сметна палата Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2016 г.   Одитно становище  
08.08.2017
Обявление Глвановци  
10.07.2017
Уведомяваме гражданите на Община Трън, че на 29.06.2017 г. е изпратено становище от Община Трън относно преработеното задание за ДОВОС на Евромакс Сървисис ЕООД. Предос...
30.06.2017
Съобщение с. Велиново  за повечче информация - вижте в обявлението Съобщение  
26.06.2017
Обявление с. Ломница  за повечче информация - вижте в обявлението Обявление  
12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №2 в изпълнение на Заповед № РД -05-211 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг №2   Сп...