Новини

05.01.2017
Виж програмата за 2017г
21.12.2016
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Трън кани жителите на общината и представители на бизнеса на публично обсъждане на проекто-...
16.12.2016
Дневен ред
12.12.2016
Община Трън, на основание чл. 19а, т. 1, 2 и 3 осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проект на Общ устройствен п...
09.12.2016
Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън за изгот...
07.12.2016
02.12.2016
Каним Ви на информационни семинари за изработване на стратегия по ВОМР на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище по проект Договор РД 50-112/17.08.2016 г.Подмярка ...
25.11.2016
Дневен ред
24.11.2016
Документация за участие Класиране на кандидатите
23.11.2016
Виж повече