Новини

22.02.2017
 Дневен ред на заседанието
10.02.2017
Покана
07.02.2017
Дневен ред
05.02.2017
Покана
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
03.02.2017
Заповеди, издадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ от Областна Дирекция "Земеделие"Перник , публикувани съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ    Заповеди
31.01.2017
Обява за стартиране на процедурата Заявление-образец
30.01.2017
 Работни места по проект BG05MOP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие": Обява от 30.01.2017 г. Заявление   CV