Новини

03.02.2017
Заповеди, издадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ от Областна Дирекция "Земеделие"Перник , публикувани съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ    Заповеди
31.01.2017
Обява за стартиране на процедурата Заявление-образец
30.01.2017
 Работни места по проект BG05MOP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие": Обява от 30.01.2017 г. Заявление   CV
27.01.2017
Проколи от заседания 2017 ОбС Януари 2017 Протокол №1 19.01.2017   Февруари 2017 Протокол №2 08.02.2017   Февруари 2017 Протокол №3 23.02.2017   Март 2017 Протокол №4 13.03.2017  ...
26.01.2017
 Във връзка с изпълнение на Договор РД50-112/17.08.2016 г. по поздмяра 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мяра 19 ВОМР на ПРСР 2014-2020 Ви уведомяваме че ще бъдат про...
26.01.2017
Документация за участие
23.01.2017
Документация за участие
19.01.2017
 ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ   Уважаеми представители на мес...
13.01.2017
Дневен ред на заседанието
06.01.2017
Заповед на кмета на общината